MADDELERLE TÜRK TARİHİ IV

2011-03-28 10:23:00

151- İlk Türk devletleri merkeziyetçi özelliğe sahip değillerdi. Türk töresine göre "ülke, hanedan üyelerinin ortak malıdır" anlayışı benimsenmişti. Bundan dolayı devlet doğu - batı olarak ikiye ayrılarak idare edilir ve hanedan üyeleri arasında paylaştırılırdı. Türk devletlerinde hükümdarın bütün erkek çocuklarının tahta çıkma hakkı vardı. Türk devlet yönetimindeki bu durumun Devletlerin kısa sürede zayıflayıp dağılmasına neden olduğu söylenebilir. 152- İlk Türk devletlerinin sanatında,- Hayvanların birbirleriyle mücadelelerini konu alan motiflere yer verilmesi - Sosyal ve ekonomik yaşamda atın binek ve taşıma hayvanı olarak kullanılması - Daha çok eyer, çadır, halı, kilim gibi kolaylıkla taşınabilir ürünlere yer verilmesi durumu hangisinin kanıtı olarak gösterilebilir? Göçebe yaşam biçiminin benimsendiğinin 153- Uygurlar ve Göktürkler yaşamları boyunca farklı topluluklarla karşılaştıkları halde milli benliklerini yitirmemişler ve Türkçe'yi kullanmaya devam etmişlerdir.Yukarıda verilen bilgilere göre hangisine ulaşılabilir?  Ulusal kültürün korunduğuna 154- İlk Türk devletlerine ilişkin bazı bilgiler şunlardır;.1. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.(Uygurlar)  2. Alfabeyi kullanan ilk Türk devletidir.(Göktürkler) 155-  Hazar ülkesinde Musevi, Şamanist, Müslüman ve Hristiyanların ibadetlerini serbestçe yapabilmeleri - Uygurlarda Mani dinine, Hristiyanlığa ve Budizme ait tapınakların yanyana bulunmaları durumları göz önüne alındığında ilk Türk devletleri için? Farklı görüşlere hoşgörü ile yaklaştığı 156-Göktürkler;  I. Orta Asya'daki Türkleri bir çatı altında toplamışlar... Devamı

MADDELERLE TÜRK TARİHİ III

2011-03-28 10:22:00

101-Türk-İslam uygarlığında Resim ve Heykelciliğin yasaklanması,. Oymacılık, kakmacılık, ve nakkaşlık gibi süsleme sanatlarının gelişmesini engellemiştir. 102-Günümüzde de kullanılmakta olan Orduda Onlu sistemi Hunlar günümüze kazandırmışlardır. 103-Türk İslam Devletlerinde, köyde yaşayanlar ile ilgili olarak; ürün üzerinden vergi verme, elindeki toprağa ona işleyebildiği sürece sahip olma,, ölüm halinde, erkek evlada toprağı işleme olanağı tanıma gibi uygulamalar yapılmıştır. 104-Türkler'in İslamiyet'e hizmetleri Abbasiler döneminde önem kazanmıştır. 105-Uygurlar, Orta Asya'daki diğer Türk Devletlerine göre Tarım, Resim ve Heykel alanlarında daha başarılı olmuşlardır. 106-Türklerin Orta Asya'da dış tehlikelerle karşı karşıya kalmaları ve topraklarının doğal sınırlarla korunmamış olması, Askerlik alanında yeteneklerinin gelişmesine neden olmuştur. 107-Yazıyı kullanan İlk Türk Devleti Göktürkler'dir. 108-Türklerin geleneksel dini olan Şamanizm'in  diğer dinlerin etkilerine açık olması,  Türkler arasında çeşitli dinlerin yayılmasına ortam hazırlamıştır. 109-Türk-İslam sanatında, çeşitli amaçlara hizmet eden yapı topluluğuna Külliye denir. 110-Türk –İslam devletlerinde kişiler, bahçe yapabilme hakkına sahipti 113-Orta Asya'da kurulan Türk Devletlerinde yönetimin özellikleri; Ülke bölümler halinde yönetilirdi, Devlet Yönetiminde ''töre'' lere uyma zorunluluğu vardı, Hatun (hükümdarın eşi) kurultay'a katılırdı, Devlet yönetme yetkisinin hükümdara Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. 114- Türklerin tarih boyunca değişik ülkelerde yerleşmeleri, çeşitli alanlarda farklı boyutlarda ge... Devamı

MADDELERLE TÜRK TARİHİ II

2011-03-28 10:21:00

51- Orta Asya devlet ve toplum hayatını düzenleyen törenin en temel özelliği yazısız olmasıdır. 52- II.Göktürk Devleti bazı özellikleri; İlk Türk alfabesini yaratmışlardır.Sosyal devlet anlayışını sürdürmüşlerdir. Uygurlar tarafından varlıklarına son verilmiştir. 53- Uygurların Budizm ve Maniheizm dinlerini kabul etmeleri Sanat alanında gelişmelerinde etkili olmuştur. 54- Karahanlılar;  Devletin resmi dili Türkçe'dir, Kutadgu Bilig bu dönemde yazılmıştır, Devlet ailenin ortak malıdır, İlk Türk-İslam devletidir. 55- Selçuklu Devletinde, din ve ırk ayrımı yapmadan halka boş araziler üretim artışına ulaşmaya çalışılmıştır. 56- Anadolu Selçukluları, Kervansaraylar ve Loncalar ile üretim ve ticaret hayatını düzenlemeyi ve geliştirmeyi amaçlamışlardır 57- Türkler tarihte pek çok devlet kurmuşlardır. Bu devletler belli bir zaman sonra yıkılmışlardır. Büyük Selçukluların yıkılma nedenlerinden en önemlisi; Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaşılmasıdır. 58- Orta Asyada kurulan Türk Devletlerinin kısa sürede parçalanıp yıkılmasında Ülkenin hanedana ait olması etkili olmuştur. 59- Orta Asya'da Uygurlara ait şehirlerde Kervansarayların yanında Hristiyan, Budist ve Maniheist mabetlerinin kalıntılarının yan yana bulunmuş olması; İnanç özgürlüğünün olduğunun, Ticari faaliyetlerin yaygın olduğunun, Hoşgörülü bir toplumun yaşadığının, Yerleşik yaşama geçildiğinin göstergesidir. 60- Karahanlılar İslamiyeti kabul ettikten sonra da ülkeyi eski Türk geleneklerine göre doğu-batı olarak ikiye ayrılmışlardır. Bu durum Geleneklere bağlılığın devam ettiğinin göstergesidir. 61- Anadolu Selçukluları tarafından Karadeniz'de Sinop, Akdeniz'de Alanya alındık... Devamı

MADDELERLE TÜRK TARİHİ I

2011-03-28 10:20:00

1- İslamiyet'inin Hindistan'a yayılmasında etkili olan Türk-İslam devleti Gaznelilerdir. 2- İslamiyet'ten Önceki Türk Devletlerinde, ölen kişinin silahı ve eşyalarıyla birlikte gömülmesi, ölümden sonra da hayat olduğuna inandıklarını göstermektedir. 3- Macaristan'da yapılan kazılarda Avarlar'a ait pek çok tunç, gümüş ve altın ziynet eşyası bulunmuştur. Bu bilgiye bakılarak Avarlar'ın değerli madenleri tanıdıkları söylenebilir. 4- İslamiyet'ten Önce kurulan Türk Devletlerinde, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yere Kurultay denir. 5- Türklerin Orta Asya'dan göç etmelerinin en önemli nedeni, Kuraklık nedeniyle ekonomik sıkıntı içinde olmalarıdır. 6-  Orta Asya'da Türklerin takvim düzenlemiş olmaları, Gökbilim ile ilgilendiklerini göstermektedir. 7- Türkler önceleri göçebe bir yaşam sürdükleri için, yaptıkları sanat eserleri taşınabilir nitelikteydi. Sanat eserleri arasında halıların yaygın olması buna bir kanıt olarak gösterilebilir. 8- Anadolu Selçuklu paralarını, Osmanlı paralarından ayıran özelik;  paralarının üzerinde Sultanların portreleri ve aslan resimleri bulunmasıdır. 9- Uygurların Budizm ve Maniheizm dinlerini kabul etmeleri, sanat alanında gelişmelerinde etkili olmuştur. 10- Türk Devletlerinde, önceki dönemlerde ekonomik etkinlikler yalnız hayvancılığa dayanıyordu. Daha sonra bu durum değişmiş, tarım önem kazanmıştır. Tarım Uygurlar zamanında önem kazanmaya başlamıştır. 11- Karahanlılar Devletinin Türk tarihindeki önemi; İlk Müslüman Türk devleti olmasıdır. 12- Anadolu Selçuklu döneminde esnaflar, Ahi topluluğu olarak örgütlenmiştir. 13- Selçuklular b... Devamı

OSMANLI TARİHİNDE İLKLER

2011-03-28 10:19:00

* Osmanlıların ilk Beylik merkezleri ve bir bakıma ilk başkentleri Söğüt Kasabası'dır. Daha sonra sırasıyla Yenişehir, Bursa, Edirne ve İstanbul başkent oldu. * Osmanlı tarihinde ilk savaş,1284 yılında Bizans tekfurlarıyla yapılan Ermeni Beli savaşıdır. * Osman Bey'in ele geçirdiği ilk kale Kolca Hisar Kalesi'dir (1285). * Osman Bey'in ilk askeri anlaşması 1306 yılında Ulubad Tekfuru ile yapılan anlaşmadır. * İlk fethedilen ada, 1308 yılında alınan İmralı Adası'dır. * İlk barış anlaşması, 1330 yılında Orhan Gazi ile Bizans İmparatoru Üçüncü Andronikos arasında imzalanmıştır. * "Rumeli" adı verilen Avrupa yakasında ilk ele geçirilen yer, Gelibolu'da Orhan Gazi'nin büyük oğlu Süleyman Paşa tarafından alınan Çimpe limanıdır. * "Sikke" adı verilen ilk Osmanlı madeni parası Orhan Gazi adına 1327 yılında basılmıştır. * İlk daimi ordu 1328 yılında Orhan Gazi Bey'in emriyle kurulmuş olup bu orduya "Yaya" adı verilmiştir. * Osmanlı tarihinde ilk şair padişah Fatih Sultan Mehmed'in babası İkinci Murad'dır. * Osmanlı padişahlarından İstanbul'u ilk kuşatan 'Yıldırım Bayezid'dir (1391). * Osmanlı tarihinde savaş meydanında şehid olan ilk (ve tek) padişah Birinci Murad'dır (1389). (1. Kosovo Savaşı) * İstanbul'a defnedilen ilk padişah Fatih Sultan Mehmed'dir. * Fethin sembolü olan Ayasofya'da ilk Cuma Namazı fetihten üç gün sonra 1 Haziran 1453 günü Akşemseddin tarafından kıldırılmış olup cemaat arasında Fatih ve O'nun şanlı askerleri hazır bulunmuşlardır. * Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul'a tayin edilen ilk vali Karıştıran Süleyman Bey'dir. * İlk İstanbul Kadısı Hızır Bey Çelebi olup; bugünk&u... Devamı

CUMHURİYET TARİHİNDE İLKLER

2011-03-16 16:31:00

  1. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak’tır 2. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’dir 3. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı İsmet İnönü’dür 4. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulan ilk siyasi partisi Cumhuriyet Halk Fırkası’dır (9 Ağustos 1923) 5. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’dır (17 Kasım 1924) 6. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yüksek okulu 1925’te Ankara’da açılan Hukuk Mektebi’dir 7. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk özel bankası 1924 yılında kurulan Türkiye İş Bankası’dır 8. Türkiye Cumhuriyeti’nde hukuksal alanda kadın erkek eşitliği ilk defa Medeni Kanun ile gerçekleşmiştir 9. Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçiş ilk kez Cumhuriyetin ilanıyla gerçekleşmiştir 10. Eğitimde ikiliğe son verilerek eğitimin birleştirilmesi ilk kez Tevhid-i Tedrisat Kanunun ile gerçekleşmiştir 11. Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun ilanı ile laik eğitim sistemine geçilmiştir 12. Yeni Türk Devleti’nde milli ekonomi ilkesi ilk kez Misak-ı İktisadi ile gerçeklemiştir (14 Mart 1923) 13. Tarımı modernleştirmek ve geliştirmek amacıyla kurulan ilk kurum Yüksek Ziraat Enstitüsüdür 14. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk demir - çelik fabrikası Karabük’te 1939’da kurulmuştur 15. Laik T.C.Devletini yıkmaya yönelik ilk isyan Şeyh Sait isyanıdır (13 şubat 1925) 16. Yeni Türk devletinin ekonomi esasları ilk kez İzmir İktisat Kongresinde belirlenmiştir 17. Türkiye Cumhuriyetinin inkılap hareketlerin en yoğun yaşandığı dönem 1923-1934 arasıdır 18. Türkiye Cumhuriyetindeki ilk nüfus sayımı 28 ekim... Devamı

İLKLER VE ENLER - OSMANLI TARİHİ

2010-12-27 18:31:00

* Osmanlilarin ilk Beylik merkezleri ve bir bakima ilk baskentleri Sögüt Kasabasi dir. Daha sonra sirasiyla Yenisehir, Bursa, Edirne ve Istanbul baskent oldu. * Osmanli tarihinde ilk savas,1284 yilinda Bizans tekfurlariyla yapilan Ermeni Beli savasidir. * Osman Bey in ele geçirdigi ilk kale Kolca Hisar Kalesi dir (1285). * Osman Bey in ilk askeri anlasmasi 1306 yilinda Ulubad Tekfuru ile yapilan anlasmadir. * Ilk fethedilen ada, 1308 yilinda alinan Imrali Adasi dir. * Ilk baris anlasmasi, 1330 yilinda Orhan Gazi ile Bizans Imparatoru Üçüncü Andronikos arasinda imzalanmistir. * "Rumeli" adi verilen Avrupa yakasinda ilk ele geçirilen yer, Gelibolu da Orhan Gazi nin büyük oglu Süleyman Pasa tarafindan alinan Çimpe limanidir. * "Sikke" adi verilen ilk Osmanli madeni parasi Orhan Gazi adina 1327 yilinda basilmistir. * Ilk daimi ordu 1328 yilinda Orhan Gazi Bey in emriyle kurulmus olup bu orduya "Yaya" adi verilmistir. * Osmanli tarihinde ilk sair padisah Fatih Sultan Mehmed in babasi Ikinci Murad dir. * Osmanli padisahlarindan Istanbul u ilk kusatan Yildirim Bayezid dir (1391). * Osmanli tarihinde savas meydaninda sehid olan ilk (ve tek) padisah Birinci Murad dir (1389). (1. Kosovo Savasi) * Istanbul a defnedilen ilk padisah Fatih Sultan Mehmed dir. * Fethin sembolü olan Ayasofya da ilk Cuma Namazi fetihten üç gün sonra 1 Haziran 1453 günü Aksemseddin tarafindan kildirilmis olup cemaat arasinda Fatih ve O nun sanli askerleri hazir bulunmuslardir. * Fatih Sultan Mehmed tarafindan Istanbul a tayin edilen ilk vali Karistiran Süleyman Bey dir. * Ilk Istanbul Kadisi Hizir Bey Çelebi olup; bugünkü Kadiköy semti O na tahsis edildigi için bu adi almistir. * Devsirmelerden olup da Sadrazamlik makamina yükselen ilk kisi, fetihten son... Devamı

İLKLER VE ENLER - İNKILAP TARİHİ

2010-11-11 17:09:00

İNKILAP TARİHİ  1. Birinci Dünya Savaşı •   Osmanlı Devletinin I.Dünya savaşı içinde paylaşıldığı ilk antlaşma Sykes Picottur. •   Sivilya Savunma Teşkilatı ilk defa I.Dünya Savaşı sırasında kurulmuştur. •   I.Dünya savaşında Osmanlı Devletinin açtığı ilk cephe Kafkas Cephesidir. •   I.Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin elinden çıkan ilk yer Kıbrıs’tır. •   I.Dünya Savaşında başarılı olduğumuz ilk ve tek cephe Çanakkale Cephesidir •   I.Dünya Savaşı sonunda imzalanan ilk antlaşma Versay Antlaşmasıdır. •   Osmanlı Devletinde bağımsızlığını kazanan son balkan devleti Arnavutluktur. •   İşgallere silahla karşı koyma kararı ilk defa İzmir Müdafaa Hukuk Kongresinde verilmiştir. •   İzmit’in Yunanlılara verilmesi ilk defa Paris Barış Konferansında kararlaştırılmıştır.(1919) •   I.Dünya Savaşından sonra imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir. •   I. Dünya Savaşından sonra başlayan işgalleri Türk halkının ilk tepkisi direniş cemiyetleri kurmak olmuştur. 2. Mondros, İşgaller ve Cemiyetler •   Mondros’tan sonra işgal edilen ilk yer Musul’dur.(İngilizler) •   İtilaf devletlerinin Mondros’tan sonra kontrol altına aldıkları ilk yer boğazlar ve Marmara bölgesidir. •   İzmir’in Yunanlara verilmesi ilk defa Paris Barış Konferansında kararlaştırılmıştır. •   İşgallere silahla karşı koyma kararı ilk defa İzmir Müdafaa-i hukuk Kongresinde verilmiştir. •   Kuvay-ı milliye deyimini ilk kez İstanbul Milli Kongre Cemiyeti kullanmıştır. •   Kuv... Devamı

İLKLER VE ENLER - OSMANLI 19. YY

2010-11-11 17:08:00

5. Osmanlı Dağılma Dönemi •   Osmanlıda Fransız İhtilalinden etkilenerek çıkan ilk milliyetçilik isyanıdır.(1804) •   padişahın yetkileri ilk defa ayanlarla imzalanan Sened-i İttifakla sınırlandırılmıştır. (1808II.Mahmut) •   Osmanlı devleti ilk denge siyasetini Fransa’nın Mısırı işgali sırasında uyguladı .(1798) •   Ruyada ilk defa donanmasını Fransa’nın Mısırı işgali sırasında boğazlardan geçirmiştir. •   Azınlıklara ilk imtiyazlar Bükreş Antlaşması (1812)ile Sırplara verilmiştir. •   Osmanlılarda bağımsızlığını kazanan ilk azınlık Yunanlılardır.(Edirne Antlaşması 1829) •   boğazlar ilk defa Hünkar iskelesi (1843)antlaşması ile sorun olmuştur. •   boğazlar ilk kez Londra Antlaşması (1841) uluslar arası bir statüye sahip olmuştur. •   Padişahın yanında ilk defa otorite olarak ayanlar kabul edilmiştir . •   İngilizlere ilk kapitülasyonlar III. Murat devrinde(1578) verildi. Balta Limanı Antlaşması (1838) ile yaygınlaşmıştır. •   Kapitülasyonların kaldırılması ilk defa Paris Antlaşmasında görülmüştür. •   İlk resmi gazete takvim-i Vekayi adıyla II.Mahmut tarafından çıkarıldı.(1831) •   nüfuz sayımı ilk defa 2.MAHMUD ZAMANINDA YAPILMIŞTIR .(1813-ASKERİ AMAÇLI) •   Tımar sistemi ilk defa II.Mahmut zamanında kaldırılmıştır. Müsadere (mallara el koyma) usulü ilk kez II.Mahmut tarafından kaldırılmıştır. •   Polis örgütünün temelleri ilk defa II.Mahmut zamanında atılmıştır. •   Orta öğretim kurumları ilk defa II. Mahmut zamanında kurulmuştur. •   İlk öğretim ilk... Devamı

İLKLER VE ENLER - OSMANLI 18. YY

2010-11-11 17:06:00

  4- Osmanlı Gerileme Dönemi •   Osmanlı devleti ilk defa Pasarofça anlaşması (1718) ile Avrupa’dan geri kaldığını kabul etmiştir. •   Avrupa örnek alınarak yapılan ıslahatlar ilk defa Lale Devrinde yapılmışlardır. •   Mimaride ilk kez Avrupa tarzında eserler Lale devrinde inşa edilmiştir. •   İlk kültürel ıslahatlar 3. Ahmet döneminde yapılmıştır. •   Avrupa’ya ilk defa Lale devrinde elçiler gönderilmiştir. •   İlk Osmanlı matbaası İbrahim Müteferrika tarafından kurulmuştur. (1727) (ilk teknik yenilik) •   Matbaada basılan ilk eser Vankulu adlı lügattir.   •   İlk defa 18. yy da Avrupa’dan askeri uzmanlar getirilmiştir. •   İlk resmi devlet matbaası 3. Selim döneminde kurulmuştur. •   İlk kağıt ve kumaş fabrikası Lale Devri’nde inşa edilmiştir. •   İtfaiye örgütü (tulumbacılar) ilk defa Lale Devri’nde kurulmuştur. •   İlk çiçek aşısı lale devrinde yapılmıştır •   İlk geçici elçilikler lale devrinde kurulmuştur •   Avrupai tarzda ilk askeri ıslahatlar 1. Mahmut döneminde yapılmıştır •   İlk mühendis okulu 1. Mahmut döneminde kara mühendis hanesi adında kuruldu(1731)Avrupa tarzında açılan ilk okuldur •   İkinci mühendis okulu 3. Mustafa tarafından deniz mühendis hanesi adıyla kurulmuştur(1773) •   Kapitülasyonlar ilk defa 1. Mahmut tarafından sürekli hale getirilmiştir. (1740) •   3. Mustafa döneminde ilk iç borçlanma başlamıştır. •   İlk d... Devamı

İLKLER VE ENLER - OSMANLI 17. YY

2010-11-11 17:05:00

  3- Osmanlı Duraklama Dönemi •   Osmanlı Devleti’nin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma Ferhat Paşa antlaşmasıdır. (1590-İran) •   Şehzadelerin sancağa gönderilmesi uygulaması ilk defa 1. Ahmet zamanında  •   Kafes usulü ilk defa   1. Ahmet zamanında uygulanmaya başlanmıştır. •   Divan örgütü ilk defa 2. Mahmut tarafından kaldırılıp yerlerine bakanlıklar kurulmuştur. •   Osmanlı Devleti’nin batıda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma Bucaş anlaşmasıdır. (1672-Lehistan) •   Osmanlı Avrupa karşısındaki üstünlüğünü Zitvatoruk savaşı (1606) ile kaybetmiştir. •   Yeniçeri ocağının bozulmaya başladığının fark edildiği ilk savaş Hotin savaşıdır. •   Yeniçeri ocağını kaldırmaya çalışan ilk padişah Genç Osman’dır. •   Şeyhülislam’ın yetkilerini ilk kısıtlayan Osmanlı padişahı 2. Osman’dır. •   Başkenti İstanbul’dan Anadolu’ya  taşımayı düşünen padişah 2. Osman dır •   Sosyal alanda ıslahat yapan ilk Osmanlı padişahı 2. Osman’dır(saray dışından evlenerek) •   Devletin kötüye gidiş nedenlerini araştırarak ilk defa rapor hazırlayan Koçi Beydir •   İsyan sonucu öldürülen ilk padişah 2. Osman (genç Osman) dır •   İlk Osmanlı bütçesi tarhuncu Ahmet paşa tarafından hazırlanmıştır •   Asayişi sağlamak amacıyla ilk defa sokağa çıkma yasağı çıkaran padişah 4. murattır •   Osmanlı devletinin ilk defa uzun bir kuşatma ardından fethettiği yer Girit’tir •   Osmanlı de... Devamı

İLKLER VE ENLER - OSMANLI YÜKSELİŞ DEVRİ

2010-11-11 17:05:00

  2- Osmanlı Yükselme Dönemi •   Osmanlı devleti ilk defa tam merkeziyetçi devlet özelliğini Fatih döneminde kazanmıştır. •   Osmanlı Devleti’nin doğuda imzaladığı ilk antlaşma Amasya Anlaşması’dır. (1555-İran) •   Havan topu ilk kez İstanbul’un fethinde kullanılmıştır. •   Vezirler ilk defa Fatih zamanında kul sistemi ile seçilmeye başlandılar. •   Kubbealtı vezirleri ilk defa Fatih döneminde atanmıştır. •   Osmanlı Devleti’nin ilk yazılı kanunları Kanunname-i Ali Osman dır. •   Balkanların fethini tamamlayan ilk padişah Fatih Sultan Mehmet’tir. •   Fatih kanunnamesi Osmanlıların ilk yazılı kanunlarıdır. •   Osmanlı’nın ilk altın parasını Fatih bastırmıştır. •   İlk kapitülasyonlar Fatih tararından Venediklilere verilmiştir. •   Sadrazamlar ilk defa Fatih zamanında divana başkanlık etmeye başladılar. •   İpek yolu Fatih’in Kırım’ı fethetmesiyle ilk defa Osmanlı denetimine geçmiştir. •   İlk defa klasik Türk- Osmanlı mimari tarzı uygulanmıştır. •   Fatih döneminde Karadeniz ilk defa Türk Gölü haline gelmiştir. •   Dünyada yivli-setli topraklar ilk defa 2. Beyazid zamanında yapılmıştır. •   Yeniçerilerin ilk isyanı 2. Murat döneminde Fatih’in ilk hükümdarlığı sırasında meydana gelmiştir. (Buçuktepe isyanı) •   Cülus bahşişi ilk defa Fatih Sultan Mehmet zamanında verilmiştir. •   İlk uluslar arası üniversite Fatih Sultan Mehmet devrinde yapılan Sahn-ı Seman medresesidir. •   ... Devamı

İLKLER VE ENLER - OSMANLI KURULUŞ DEVRİ

2010-11-11 17:03:00

  OSMANLI TARİHİ 1-Osmanlı kuruluş dönemi •   İlk Osmanlı padişahı Osman bey’dir •   Osmanlıların ilk başkenti söğüttür •   Osmanlılarla Bizans’ın yaptığı ilk savaş Koyunhisar savaşıdır •   Aşiretten beyliğe geçiş ilk defa Osman Bey döneminde olmuştur •   Osmanlılardan beylikten devlete geçiş ilk defa Orhan Bey zamanında gerçekleşti •   İlk Osmanlı müderrisi Kayserili Davuttur •   İlk Osmanlı veziri Alaaddin Paşa dır •   İlk Osmanlı kadısı Karamanlı Dursun Fakih’tir •   Osmanlılarda ilk vakıf Orhan Bey zamanında kurulmuştur •   İlk divan teşkilatı Orhan Bey zamanında kurulmuştur •   İlk düzenli orduyu Orhan Bey kurmuştur(yaya ve müsellem) •   İlk defa Orhan Bey zamanında donanmaya sahip olundu •   İlk Osmanlı medresesi Orhan Bey zamanında İznik’te kurulmuştur •   Osmanlılar Rumeli’ye ilk defa Orhan Bey in kardeşi Süleyman paşa ile geçmiştir •   İlk Osmanlı tersanesi Karamürsel de Orhan Bey tarafından kurulmuştur •   Rumeli’ye ilk geçiş Çimpe kalesinin alınmasıyla gerçekleşmiştir •   Osmanlıların Rumeli deki ilk üssü Çimpe kalesidir •   İlk Osmanlı parası Osman Bey tarafından bastırılmıştır •   Osmanlılara katılan ilk beylik Karesioğullarıdır •   Anadolu Türk birliğini sağlama faaliyetleri ilk defa Orhan Bey döneminde başlamıştır •   İlk denizcilik faaliyetleri Orhan Bey döneminde başlamıştır •   İlk Osmanlı donan... Devamı

İLKLER VE ENLER - AVRUPA TARİHİ

2010-11-11 16:44:00

AVRUPA TARİHİ 1-Orta Çağda Avrupa • Avrupa’da millet olma fikri ilk defa kavimler göçü ile ortaya çıkmıştır. • İlk savaş topu Yüzyıl Savaşlarında (Kresy Savaşı) İngilizler tarafından kullanılmıştır. (13. yy) • Demokrasi yolunda Avrupa’da atılan ilk adım İngiltere’de ilan edilen Manga Charta’dır (Büyük Şart).  • Derebeylikler ilk defa kavimler göçünden sonra kuruldular. • Derebeyliklerin gücü ilk defa haçlı seferleri ile yayılmaya başlamıştır. • Avrupalılar barut,pusula,kağıt,matbaa,yel değirmeni ve dokuma tezgahlarını ilk defa haçlı seferleri sırasında Türklerden öğrenmişlerdir. • Haçlı Seferi amacına ulaşan tek seferdir. • Haçlı Seferleri ilk defa 1906 yılında düzenlenmiştir. • Avrupa’da din adamlarına duyulan güven ilk defa Haçlı Seferleri ile zayıflamıştır. 2- Yeniçağ’da Avrupa •   Ümit burnunu ilk defa Bartemi Diyaz buldu. (1487) •   Hindistan deniz yolunu ilk defa Vasko Dö Gama bulmuştur.(1498) •   Dünyanın yuvarlaklığını ilk defa Bar temi Diyaz ve Del-Kano ispat etti. (1519-1522) •   Amerika kıtasına ilk giden Kristof Kolomb’tur. (1292) •   Amerika’nın yeni bir kıta olduğunu Americo Vespucci ilk defa anlamıştır. •   Coğrafi keşifleri başlatan ve ilk sömürge imparatorluklarını kuranlar İspanya ve Portekiz’dir.  •   Rönesans hareketleri ilk defa İtalya’da başlamıştır. •   Rönesans ilk kez sanat alanında din dışı eserler verilmiştir. •   Hümanizma hareketi ilk defa İtalya’da doğmuştur. •   Skolastik düş&uum... Devamı

İLKLER VE ENLER - TÜRK İSLAM TARİHİ

2010-11-11 16:44:00

TÜRK İSLAM TARİHİ •   İlk Türk -İslam devleti karahanlılardır. •   Türk tarihindeki kervansarayları ilk defa Karahanlılar kurmuşlardır. (Ribat) •   İlk Türk-İslam eserlerini Karahanlılar vermişlerdir. •   Türkçe’yi ilk defa Karahanlılar resmi dil olarak kabul etmişlerdir. •   Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı Gazneli Mahmut’tur. •   Hicaz bölgesine egemen olan ilk Türk devleti Akşitlerdir. •   İlk posta teşkilatını Karahanlılar kurdu. •   Türkler İslamiyet’e  ilk defa Talas Savaşı’ndan sonra topluca girmeye başladılar. •   Müslüman olan ilk Türk boyu Karluklardır. •   Abbasi halifesini Şii baskısından kurtaran ilk Türk hükümdarı Gazneli Mahmut’tur. •   Hindistan’da İslamiyet’i yaymaya çalışan ilk Türk hükümdarı Gazneli Mahmut’tur. •   Mısır’da kurulan ilk Müslüman Türk devletleri Tolunoğlu ve İhşitlerdir. •   Malazgirt Savaşı’ndan sonra kurulan İlk Türk Beylikleri Danişmentliler,Saltuklar,Mengücekler, ve Artukoğullarıdır. •   Anadolu’da ilk medrese Danişmentliler tarafından kurulmuştur.(12.yy ilk yarısı ) •   Nizamiye Medresesi ilk kez Alparslan zamanında Nizamülmülk tarafından kurulmuştur. •   İlk Türk denizcisi Çaka Bey’dir. •   Anadolu Selçukluların ilk başkenti İznik’tir. •   Anadolu’da Türkçe yi resmi dil olarak kabul eden ilk hükümdar Karamanoğlu Mehmet Bey (1277) •  ... Devamı

İLKLER VE ENLER - İSLAM TARİHİ

2010-11-11 16:43:00

İSLAM TARİHİ  HZ MUHAMMED DÖNEMİ •   İlk Müslüman Hz. Hatice •   Müslümanların ilk fetihleri Hz peygamber zamanında başlamıştır. •   Müslümanların kazandığı ilk savaş bedir savaşıdır •   Müslümanlar ilk yenilgilerini uhud savaşında almışlardır •   İlk İslam site(şehir) devleti medinede hicretten sonra kurulmuştur •   Bizans ile yapılan ilk savaş mute savaşıdır •   Arabistan dışında yapılan ilk savaş mute savaşıdır •   İlk karantina uygulaması tebük seferinde görülmüştür(631) •   Müslümanların ilk hicreti Habeşistan’a yapılmıştır(615) •   İlk İslam anayasası medinede yahudiler’le  yapılan vatandaşlık antlaşmasıdır •   Şam ticaret yolunun güvenliği kısmi olarak ilk kez bedir’de(624)tam olarak hayberin fethi(629) ile sağlanmıştır •   Arap olmayan bir kavimle yapılan ilk savaş hayber savaşıdır •   Müslümanların siyasi varlığı Mekkeli müşrikler tarafından ilk kez hudeybiye  barışı ile (628) resmen tanınmıştır. DÖRT HALİFE DÖNEMİ •   İlk halife Hz ebubekirdir •   İslam tarihinde devlet başkanlarının seçimle belirlenmesi ilk kez 4 halife döneminde görülmüştür •   Kur’an-ı kerim ilk defa Hz Ebubekir zamanında kitap haline getirilmiştir. •   Arap yarımadası dışındaki ilk fetihler Hz. Ebubekir döneminde başlamıştır. •   Dinden dönenlerle ilk mücadeleyi Hz. Ebubekir yapmıştır.(Ridde olayları) •   Hz. Ebubekir döneminde ilk defa değişik kültürlerle ka... Devamı

İLKLER VE ENLER - ORTA ASYA TÜRK TARİHİ

2010-11-11 16:42:00

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ •   “Türk” kelimesi ilk defa 5. yüzyıl Pers kaynaklarında 6. yüzyılda ise Bizans kaynaklarında geçmektedir. •   “Türkiye” kelimesi coğrafi bir terim olarak ilk defa Orta Asya için 6. yüzyılda Bizans kaynaklarında geçmektedir. •   İlk atlı göçebe kültüre sahip olanlar Sakalardır.   •   Bilinen ilk Türk hükümdarı Teoman dır. •   Düzenli ordu ilk defa Mete han tarafından kurulmuştur. •   Orduların düzenlenmesinde onlu sistemi ilk defa Mete han uygulamıştır. •   Bilinen ilk Türk devleti Büyük Hun devletidir. •   Türkleri bir bayrak altında ilk defa Hunlar toplamıştır. •   İlk Türk alfabesi Göktürklere aittir. •   Tarihte Türk adını devlet adı olarak ilk defa kullanan Göktürk Devleti’dir. •   Türklerin ilk anayurdu Orta Asya’dır. •   Türklerin Altay-Sayan dağları civarında Taş devrinden itibaren yaşadıkları kabul edilmektedir. •   Orta Asya’da bulunan en eski kültür M.Ö 5000 yıllarına ait olan Anav kültürüdür. •   Türklerin ilk ataları kabul edilen kültür ise Afanesyevadır. •   Türklerin ilk ataları M.Ö 2. binde Orta Asya’dan göç etmeye başlamışlardır. •   Hun devleti hakkında ilk bilgilere M.Ö 318 yılında ait bir Çin yıllığında, bir anlaşma metninde rastlamaktayız. Bu anlaşma Doğu Asya’da imzalanan ilk milletler arası anlaşmadır. •   Mete tarihte ilk defa devletini ... Devamı

İLKLER VE ENLER - TARİH ÖNCESİ VE İLKÇAĞ

2010-11-11 16:40:00

TARİH ÖNCESİ DEVİRLER VE İLK ÇAĞ TARİHİ •   Tarih öncesi ilk devir paleolitik (Eskitaş) devridir. İlk araçlar bu devirde yapılmıştır. •   İlk resim ve sanatsal faaliyetler Mezolitik (ortataş) devrinde yapılmaya başlanmıştır. •   Ateş ilk defa Mezolitik devrinde kontrol altına alınmıştır. •   Mezolitik devirde araç-gereç yapımı başlamıştır. •   Yerleşik hayata ilk kez Neolotik (Yenitaş) döneminde geçildi. •   Hayvanlar ilk defa Neolotik devirde evcilleştirilmişlerdir. •   Neolotik devirde seramik sanatının temeli atılmıştır. •   Tarım ilk defa Neolotik devirde yapılmıştır. •   Neolotik devirde üretim ve ticari faaliyet başlamıştır. •   Neolotik devirde dolmen ve menehirler yapılmıştır. •   Ataerkil aile yapısı ilk defa Maden devrinde görülmüştür. •   Saban ve tekerlek ilk defa maden devrinde kullanılmıştır. •   İlk krallıklar ve beylikler maden devrinde görülmüştür. •   İlk şehir devletleri ve ilk büyük devletler Tunç devrinde kurulmuştur. •   Bulunan ilk madenler bakır, altın ve gümüştür. •   Yazı ilk defa demir devrinde Sümerler tarafından kullanılmaya başlanmıştır. •   Aile hukuku ilk defa Hititlerde görülmüştür. •   Anadolu’da tarihi çağları başlatan ve ilk yazıyı getiren Asurlular dır. •   Anadolu’da kurulan ilk uygarlık Hitit Uygarlığıdır. •   İlk imparatorluk Akadlardır. •   İlk tarih yazıcılığını Hititler yapmışlardır.(anal-yıllık) ... Devamı