İLKLER VE ENLER - İNKILAP TARİHİ

2010-11-11 17:09:00

İNKILAP TARİHİ 

1. Birinci Dünya Savaşı
•   Osmanlı Devletinin I.Dünya savaşı içinde paylaşıldığı ilk antlaşma Sykes Picottur.
•   Sivilya Savunma Teşkilatı ilk defa I.Dünya Savaşı sırasında kurulmuştur.
•   I.Dünya savaşında Osmanlı Devletinin açtığı ilk cephe Kafkas Cephesidir.
•   I.Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin elinden çıkan ilk yer Kıbrıs’tır.
•   I.Dünya Savaşında başarılı olduğumuz ilk ve tek cephe Çanakkale Cephesidir
•   I.Dünya Savaşı sonunda imzalanan ilk antlaşma Versay Antlaşmasıdır.
•   Osmanlı Devletinde bağımsızlığını kazanan son balkan devleti Arnavutluktur.
•   İşgallere silahla karşı koyma kararı ilk defa İzmir Müdafaa Hukuk Kongresinde verilmiştir.
•   İzmit’in Yunanlılara verilmesi ilk defa Paris Barış Konferansında kararlaştırılmıştır.(1919)
•   I.Dünya Savaşından sonra imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.
•   I. Dünya Savaşından sonra başlayan işgalleri Türk halkının ilk tepkisi direniş cemiyetleri kurmak olmuştur.
2. Mondros, İşgaller ve Cemiyetler
•   Mondros’tan sonra işgal edilen ilk yer Musul’dur.(İngilizler)
•   İtilaf devletlerinin Mondros’tan sonra kontrol altına aldıkları ilk yer boğazlar ve Marmara bölgesidir.
•   İzmir’in Yunanlara verilmesi ilk defa Paris Barış Konferansında kararlaştırılmıştır.
•   İşgallere silahla karşı koyma kararı ilk defa İzmir Müdafaa-i hukuk Kongresinde verilmiştir.
•   Kuvay-ı milliye deyimini ilk kez İstanbul Milli Kongre Cemiyeti kullanmıştır.
•   Kuvay-ı Milliye hareketi ilk defa Yunan işgaline karşı kurulmuştur.
•   Yayınlanan ilk genelge Havza Genelgesidir.
•   Manda ve Himaye fikri ilk defa İtilaf Devletleri tarafından Paris konferansından sonra ortaya atıldı.
•   İşgale karşı kurulan ilk cemiyet Trakya Paşaeli Cemiyetidir.
•   İşgallere karşı ilk tepki, protesto ve mitingler yoluyla olmuştur.
•   Batıda açılan ilk cephe Ayvalık Cephesidir.
•   Batıdaki cemiyetler ilk defa Balıkesir Kongresinde birleştirilmiştir.
•   Milli mücadelenin haklılığını gösteren ilk uluslar arası belge Amiral Bristol Raporudur.
•   İşgallere karşı ilk direniş Güney Cephesinde Fransızlara karşı yapılmıştır.
3. Kurtuluş Savaşı'nda Hazırlık Dönemi 
•   Yayınlanan ilk genelge Havza Genelgesidir.
•   Kurtuluş Savaşının amacı, gerekçesi ve yönetimi ilk defa Amasya Genelgesinde belirtilmiştir.
•   Vatanın kurtulması için hep birlikte mücadele edileceği Amasya Genelgesinde ilk kez belirtilmiştir.
•   Türk milletine milli egemenlik yolunda yapılan ilk çağrı Amasya Genelgesidir.
•   Rejimin değişeceği yolundaki ilk işaretler Amasya Genelgesinde verilmiştir.
•   Milli bir heyetin kurulması ilk defa Amasya Genelgesinde kararlaştırılmıştır.(temsil kurulu)
•   İstanbul hükümetinin halka karşı sorumluluğunu yerine getirmediği ilk defa Amasya Genelgesinde belirtilmiştir
•   Mustafa Kemal'in yayınladığı ilk ihtilal bildirgesi Amasya Genelgesidir.
•   Mustafa Kemal'in başkanlığını yaptığı ilk siyasi kuruluş Temelsiz Kuruldur.
•   İlk düzenlenen kongre Erzurum Kongresidir
•   Mustafa Kemal'in sivil olarak katıldığı ilk kongre Erzurum Kongresi'dir.
•   Kapitülasyonlara ilk defa Erzurum Kongresinde tepki gösterilmiştir.
•   Vatanın bütünlüğünü ilgilendiren kararlar ilk defa Erzurum Kongresinde alınmıştır.
•   Manda ve himayenin reddedilmesiyle Milli egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirileceği ilk defa Erzurum Kongresinde belirtilmiştir.
•   Kuvay-ı Milliye deyimini ilk kez İstanbul Milli Kongre Cemiyeti kullanmıştır.
•   Temsil.Kurulu ilk kez Erzurum Kongresinde kurulmuştur.(bölgesel)
•   Misak-ı milli düşüncesi ilk defa Erzurum kongresinde ortaya atılmıştır.
•   Hükümet kurma fikri ilk defa Erzurum kongresinde ortaya çıktı
•   Vatanın bütününü ilgilendiren kararlar ilk defa Erzurum kongresinde alınmıştır
•   ilk milli kongre Sivas kongresidir
•   temsil kurulu ilk kez Sivas kongresinde milletleştirildi
•   Temsil heyeti yürütme yetkisini Sivas kongresinden sonra Ali Fuat Paşayı batı cephesi komutanlığına atayarak kullanmıştır
•   Halka milli mücadeleyi anlatmak için kurulan ilk gazete irade-i milliyedir 
•   Milli mücadelenin ilk siyasi başarısı damat Ferit hükümetinin düşürülmesi
•   İstanbul hükümeti ile temsil heyeti arasındaki ilk görüşme Amasya görüşmesidir
•   milli mücadeleciler ile İstanbul hükümeti arasındaki sorunlar ilk defa Amasya görüşmesi ile çözülmeye çalışılmıştır
•   Erzurum ve Sivas kongreleri kararları ilk defa son Osmanlı mebusan meclisinde kabul edilerek resmileşti
•   İstanbul hükümeti temsil heyetini ilk olarak Amasya görüşmesi ile tanımıştır
•   ulusal örgütlerin birleştirilmesi ilk defa Sivas kongresinde olmuştur
•   Kapitülasyonlara ilk tepki misak-ı milliye ile olmuştu
4. Birinci TBMM Dönemi
•   ilk meclis 23 nisan 1920 de toplanmıştır
•   ilk demokratik meclis I. Türkiye büyük millet meclisidir
•   Meclisin ve hükümetin ilk başkanı Mustafa kemaldir
•   güçlerin Birliği ilkesini benimseyen ilk meclis I. TBMM’dir
•   İlk anayasa 20 ocak 1921 de kabul edilmiştir (teşkilat-ı esasiye)
•   TBMM’nin isyanları karşı aldığı ilk önlem hıyanet-i vataniye kanunudur
•   İstanbul mahkemeleri ilk defa I. TBMM döneminde kurulmuştur
•   İstanbul hükümeti milli mücadeleyi resmen ilk olarak Amasya görüşmeleri ile tanınmıştır
5. Kurtuluş Savaşı Dönemi 
•   kurtuluş savaşında başarılı olan ilk cephe doğu cephesidir
•   işgallere karşı ilk direniş güney cephesinde Fransızlara karşı yapılmıştır
•   İlk kapana cephe doğu cephesidir 
•   misak-ı milliye katılan ilk yer Kars dır
•   Sevr antlaşmasını onaylamayan ilk devlet Ermenistan’dır
•   misak-ı milliyi ilk kabul eden devlet Ermenistan’dır 
•   batıda açılan ilk cephe ayvalık cephesidir
•   Kuvay-ı Milliye’nin başarılı olduğu ilk cephe güney cephesidir
•   düzenli ordunun savaştığı ilk ve tek cephe batı cephesidir
•   düzenli ordunun ilk başarısı birinci İnönü savaşıdır
•   misak-ı milliyeyi tanıyan ilk Avrupa devleti Sovyet Rusya’dır 
•   misak-ı milliden verilen ilk taviz Batum’dur
•   Anadolu’dan çekilen ilk itilaf devleti İtalya’dır
•   TBMM’nin ilk askeri başarısı Ermenistan savaşıdır 
•   TBMM ilk siyasi zaferi gümrü antlaşmasıdır (3 aralık 1920)
•   düzenli orduların ilk zaferi I. İnönü savaşıdır
•   TBMM hükümetini tanıyan ve siyasi ilişkileri kuran ilk Müslüman devlet Afganistan’dır (dostluk antlaşması)
•   Ermenistan ilk Avrupa devleti Rusya ilk itilaf devleti Fransa dır
•   Moskova antlaşması (19 mart 1921) ile ilk defa bir Avrupa devleti misak-ı milliyeyi tanımıştır.
•   İtilaf devletleri TBMM’yi ilk defa Londra Konferansına çağırarak tanımışlardır.(11 Mart 1921)
•   İtilaf Devletlerinin TBMM’yi ilk defa Londra konferansına çağırarak tanımışlardır(11 mart 1921)
•   İtilaf devletlerinin TBMM yi çağırdıkları ilk resmi görüşme Londra konferansıdır.
•   Doğu sınırımız ilk defa Kars antlaşması ile kesin şeklini almıştır (13 ekim 1921)
•   TBMM ile antlaşma imzalayan ilk itilaf devletleri Fransa’dır (Ankara antlaşması 20 ekim 1921)
•   Güney sınırımız ilk defa Fransızlarla yapılan Ankara antlaşması ile belirtilmiştir
•   Kahramanlık unvanını alan ilk şehir Maraş tır
•   Anadolu’dan çekilen ilk itilaf devleti İtayladır
•   Kütahya-Eski şehir savaşları kurtuluş savaşının ilk ve son yenilgisidir
•   Mustafa kemal paşa ilk defa Kütahya-Eskişehir savaşlarından sonra başkomutanlık makamına getirilmiştir
•   Mustafa Kemal in komutan olarak katıldığı ilk savaş Sakarya savaşıdır
•   Yunan ordusu ilk defa Sakarya dan sonra taarruzda savunmaya Türk ordusu da savunmadan taarruza geçmiştir
•   TBMM ordularının ilk taarruzu Büyük taarruzdur
•   İtilaf devletleri ilk defa Lozan Barış antlaşması ile misak-ı milliyi tanımışlardır
6. Cumhuriyet Dönemi
•   İlk cumhur başkanı Mustafa Kemal paşadır 
•   İlk başbakan İsmet İnönü
•   ilk siyasi parti cumhuriyet halk partisidir
•   Cumhuriyet halk partisini ilk başbakanı Mustafa kemaldir
•   ilk muhalefet partisi terakkiperver Cumhuriyet fırkasıdır
•   Çok partili hayata ilk kez 1946 da geçilmiştir
•   Cumhuriyet rejimine karşı ilk isyan Şeyh Said isyanıdır
•   Laikliğe geçisin ilk aşaması Saltanatın kaldırılmasıdır
•   İlk planlı ekonomi 1933-39 yılları arasında uygulanmıştır
•   Türkiye Cumhuriyetinin kurduğu ilk banka İş bankasıdır (1924)
•   Maden sanayinde ilk açılan farika Karabük demir - çelik fabrikasıdır (1939

12367
0
0
Yorum Yaz